Ogólne warunki sprzedaży

OWS IBF Graphica S.A.OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY IBF Graphica S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS obowiązują we współpracy handlowej każdego przedsiębiorcę, zwanego dalej Kupującym, dokonującego transakcji kupna od spółki IBF Graphica S.A., zwanej dalej Sprzedającym, jakichkolwiek produktów, niezależnie od formy zawarcia umowy, w celu związanym z jego działalnością gospodarczą i stanowią integralną część zawieranych przez spółkę IBF Graphica S.A. umów. OWS nie regulują warunków i następstw jakichkolwiek transakcji spółki IBF Graphica S.A. z konsumentami.
1.2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie spółki IBF Graphica S.A. oraz na stronie internetowej www.ibfgraphica.pl
1.3. Pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych ogólnych warunków mogą mieć wyłącznie ustalenia pisemne, dokonane przez osoby uprawnione do reprezentowania stron, i jedynie w zakresie, o którym w nich mowa.
1.4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych określonych przez Kupującego.

2. PRODUKTY

2.1. Publikacje określające produkty oferowane przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, a wzorce i próbki charakter poglądowy i wystawienniczy.
2.2. Szczegółowe dane techniczne produktów mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem branży.
2.3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami o produktach na kartach specyfikacji technicznej lub kartach charakterystyki produktów dostępnych u Sprzedawcy w siedzibie oraz składania ofert kupna produktów na podstawie tak uzyskanych informacji.
2.4. Brak zakazu wykorzystania produktów w określony sposób nie jest równoznaczny z możliwością takiego wykorzystania i w razie wątpliwości co do cech funkcjonalnych produktów oraz warunków ich wykorzystywania Kupujący zobowiązany jest zasięgnąć informacji Sprzedawcy na piśmie.
2.5. Jeśli oferta Kupującego nie określa cech jakościowych danego produktu, uważa się, że Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt zwyczajnej jakości, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
2.6. Odpowiedzialność za to by dane techniczne, jakość i ilość produktów objętych zakupem odpowiadały potrzebom Kupującego spoczywa na Kupującym.

3. SPRZEDAŻ

3.1. Informacje, którymi posługuje się Sprzedawca, w szczególności zamieszczone na stronie internetowej lub w publikacjach technicznych lub materiałach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, także, gdy wymieniają ceny produktów.
3.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez udokumentowane potwierdzenie przez Sprzedającego udokumentowanego zamówienia Kupującego.
3.3. Samo złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego do czasu udokumentowanego potwierdzenia jego przyjęcia, a brak odpowiedzi Sprzedającego nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
3.4. Sprzedający uprawniony jest do powstrzymania się z wykonywaniem obowiązków umownych w przypadkach: powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach Kupującego, braku wywiązywania się z obowiązków umownych przez Kupującego lub powzięcia wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.
3.5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego wymaga ustalenia warunków anulacji ze Sprzedającym, w ramach, których strony określą wysokość obciążenia Kupującego z tytułu wyrównania poniesionych przez Sprzedającego w wyniku anulacji szkód i kosztów.
3.6. Przy braku odmiennych uzgodnień przy sprzedaży obowiązują warunki EXW (INCOTERMS 2010), plus standardowe opakowanie zapewnione przez Sprzedającego.
3.7. Z chwilą wydania produktów z magazynu Sprzedawcy przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy.
3.8. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem zakupionych produktów, nie przyjął produktów lub nie było faktycznej możliwości przekazania mu ich pod adresem wydania, może być obciążony opłatą za przechowywanie w wysokości odpowiedniej dla wielkości towaru i czasu trwania przechowywania wyliczoną na podstawie średnich cen za przechowanie na rynku lokalnym Sprzedawcy oraz opłatą za transport.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

4.1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktu pod rygorem utraty praw dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Sprzedającego
4.1.1. Dokonać zbadania i sprawdzenia zgodności dostarczonego produktu z zamówieniem, w szczególności: stanu przesyłki oraz jakości, ilości i asortymentu dostarczonego produktu;
4.1.2. Sporządzić protokół uszkodzenia produktu lub jego opakowania oraz przedstawić go do podpisu osobie dokonującej jego wydania, a w wypadku dokonywania dostawy produktów za pośrednictwem poczty, kuriera lub przewoźnika także zadośćuczynić procedurze reklamacji doręczającego lub przewoźnika;
4.1.3. Zgłosić Sprzedającemu do godziny 16.00 następnego dnia roboczego po dniu odbioru zastrzeżenia jakościowe, ilościowe, asortymentowe lub co do sposobu wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę przedstawiając protokół uszkodzenia produktu lub jego opakowania oraz sporządzając protokół niezgodności;
4.1.4. Przeprowadzić próbę zamierzonej produkcji z zastosowaniem produktów zakupionych u Sprzedawcy w wypadkach, gdy po raz pierwszy korzysta z produktu lub gdy choćby jeden parametr planowanego procesu produkcji różni się od poprzednich stosowanych przez niego dotychczas wraz z produktem. Kupujący zobowiązany jest w sposób bezwzględny uwzględnić informacje wynikające z kart specyfikacji technicznej lub kart charakterystyki produktów w procesie produkcji, co szczególności dotyczy ograniczeń zastosowania produktów np. do kontaktu z żywnością, elektroniką, produkcji leków itp.
4.1.5. Przekazać informacje wynikające z kart specyfikacji technicznej lub kart charakterystyki produktów oraz inne uzyskane od Sprzedawcy swoim dalszym kontrahentom o ile dokonuje dalszej odsprzedaży produktów lub ich udostępnienia na podstawie innego tytułu;
4.1.6. Zastrzeżenia związane z ujawnieniem wad ukrytych zgłosić Sprzedającemu do godziny 16.00 następnego dnia roboczego po dniu powzięcia wiedzy o ich ujawnieniu;
4.1.7. Wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń przekazać Sprzedawcy na piśmie konkretne i kompletne informacje obejmujące nazwę produktu, numer faktury sprzedażowej, numer partii produktów, ilość produktów objętych zastrzeżeniami, parametry maszyn i pozostałych produktów użytych w procesie produkcji oraz nie później niż w terminie 7 od dnia zgłoszenia doręczyć Sprzedawcy zdjęcia, próbki towarów, próbki wydruków lub inne przedmioty, których przekazanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszonego problemu;
4.2. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpoznania zastrzeżeń w rozsądnym czasie bez zbędnej zwłoki.
4.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z innych tytułów, w szczególności nieprawidłowego wykonania zobowiązania ograniczona do wartości produktów, z których zakupem wiąże się roszczenie Kupującego.
4.4. Odpowiedzialność Sprzedawcy do zapłaty Kupującemu odszkodowania w wysokości zapłaconych przez Kupującego kar umownych, którymi został on obciążony zasadnie wg obowiązujących przepisów ogranicza się do przypadków, gdy do szkody doszło wynikiem umyślnego niewykonania lub umyślnego nieprawidłowego wykonania przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży.
4.5. W wypadku aktualizowania się odpowiedzialności Sprzedawca obowiązany jest wg wyboru Kupującego wyłącznie do zwrotu ceny produktów albo zapłaty odszkodowania w wysokości nieprzekraczającej wartości produktów, z których zakupem lub użyciem wiąże się roszczenie Kupującego albo do nowej dostawy produktów wolnych od wad tego samego rodzaju i tej samej ilości.
4.6. Warunkiem przyjęcia zwrotu produktów dotkniętych uznanymi przez Sprzedawcę zastrzeżeniami Kupującego jest by były one nieuszkodzone w ewentualny inny sposób niż w zastrzeżeniach Kupującego, nieprzetworzone, identyfikowalne, jako produkty nabyte u Sprzedawcy oraz oryginalnie opakowane.
4.7. Sprzedający nie odpowiada za skutki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jego zobowiązania w wypadku, gdy jest ono wynikiem działania siły wyższej oraz za skutki w postaci pośredniej lub następczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności.
4.8. Sprzedający nie odpowiada za szkody, którym Kupujący lub korzystający z produktów mógł zapobiec lub zminimalizować stosując się do informacji zawartych w materiałach udostępnionych przez Sprzedającego, w tym podczas szkolenia, lub nadzorując w sposób ciągły pracę urządzeń oraz za szkody wynikające z używania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
4.9. Sprzedający nie odpowiada za szkody związane z nieprawidłowościami działania spedytora lub przewoźnika, ani za skutki niedotrzymania terminu realizacji zamówienia z innych względów, ponad przewidywane przez niego skutki umyślnej zwłoki.

5. CENY I PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

5.1. Ceny produktów wymienione w treści faktury są obowiązujące jedynie dla transakcji określonej daną fakturą.
5.2. W przypadku wątpliwości ceną produktu jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
5.3. Ceny określane przez Sprzedającego są cenami netto, wymagające doliczenia do nich podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
5.4. Faktury doręczane są Kupującemu w wersji elektronicznej pocztą elektroniczną lub w wersji tradycyjnej – papierowej: pocztą, za pośrednictwem kuriera albo osobiście.
5.5. Termin zapłaty ceny liczony jest od daty wystawienia faktury i określony jej treścią niezależnie od daty doręczenia faktury Kupującemu oraz niezależnie od faktu i daty jej zaakceptowania przez Kupującego.
5.6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub dzień zapłaty gotówką.
5.7. Opóźnienie Kupującego w zapłacie ceny skutkuje możliwością naliczenia przez Sprzedawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
5.8. Brak terminowej zapłaty przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do wstrzymania się z wykonywaniem wszystkich obowiązków umownych wobec Kupującego, w tym także do wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.
5.9. Wyłączona jest możliwość dokonywania potrąceń roszczeń wzajemnych, a także cesji praw Kupującego.
5.10. Zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń jakościowych, ilościowych lub asortymentowych lub co do sposobu wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego dokonania płatności za zakupione produkty.
5.11. Sprzedający może zaliczyć zapłatę dokonaną przez Kupującego z oznaczeniem jej tytułu lub bez oznaczenia na każdy z długów Kupującego występujący w dacie zapłaty, przy czym nie jest konieczne niezwłoczne poinformowanie Kupującego o sposobie rozliczenia zapłaty.
5.12. Udzielone przez Sprzedającego Kupującemu rabaty, premie lub inne korzyści obowiązują wyłączenie w wypadku, gdy Kupujący bez opóźnień dokonuje zapłaty za produkty.
5.13. Kupujący będący osobą fizyczną, pozostający w związku małżeńskim, poprzez zawarcie umowy sprzedaży zapewnia, że jego małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do zapłaty ceny z tytułu zawartych ze Sprzedawcą umów i zobowiązuje się na żądanie Sprzedawcy oświadczenie zawierające zgodę małżonka dostarczyć.
5.14. Kupujący zapewnia, że osoba podpisująca po stronie Kupującego faktury dokumentujące sprzedaż jako upoważniona do odbioru faktury VAT uprawniona jest do reprezentowania Kupującego w granicach zobowiązań dotyczących umowy sprzedaży produktów, której dotyczy podpisana przez nią faktura.

6. PRAWO WŁASNOŚCI

6.1. Sprzedający zastrzega prawo własności sprzedanych produktów aż do czasu zapłaty przez Kupującego całej ich ceny oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, przy czym wyłączony jest obowiązek dalej idącego pisemnego zastrzeżenia w tym przedmiocie, wobec wydania produktów.
6.2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.
6.3. W przypadku zajęcia towaru, stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
7.2. Kupujący nie może, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
8.3. OWS wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.
8.4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
8.5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 

Pobierz